Vedtægter

Vedtægter for

Integrationsforeningen Lemvig

 

Foreningens navn er Integrationsforeningen Lemvig

Der bruges formandens adresse

§2 Formål

At skabe forståelse og samarbejde mellem flygtninge, indvandrere og danskere i Lemvig Kommune

At give flygtninge, indvandrere og danskere gensidig indblik i hinandens kulturelle og sociale baggrund.

 

At støtte samarbejdet mellem offentlige myndigheder, institutioner, organisationer og andre som beskæftiger sig med indvandrer- og flygtningeforhold.

 

For bl.a. at trække på andres erfaringer kan der laves uformelt samarbejde med tilsvarende foreninger i området og med kommunalt ansatte med flygtningekontakt.

Foreningen indgår samarbejdsaftale med Dansk Flygtningehjælp.

 

Et formelt samarbejde kan indgås med andre organisationer eller institutioner. Der skal foreligge en klar skriftlig aftale mellem en enig bestyrelse og den aktuelle organisation eller institution.

 

§3. Medlemskreds.

Stk. 1 Som medlemmer kan kun optages personer, som har lyst og vilje til aktivt arbejde for foreningens formål, enten i perioder eller vedvarende.

Stk. 2 Indmeldelse sker efter samtale med formanden eller dennes stedfortræder og efter udfyldning af en samarbejdsaftale, som bl.a. vedrører tavshedspligt.

 

Stk. 3 Udmeldelse kan ske uden varsel.

 

Stk. 4 Der betales ikke kontingent.

Stk. 5 Et enigt flertal af bestyrelsen kan ekskludere et bestyrelsesmedlem.

 

Dansk Flygtningehjælp kan, i samarbejde med bestyrelsen, ekskludere et medlem.

Eksklusionen skal behandles på følgende generalforsamling.

 

§4. Generalforsamlingen.

Stk. 1 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2 Ordinær generalforsamlingen skal om muligt holdes i januar måned. Indkaldelse skal ske med mindst 3 ugers varsel pr. brev og indeholde dagsorden.

 

Stk. 3 Kun medlemmer er stemmeberettigede.

For at være valgbar skal man være fyldt 18 år.

Der kan stemmes med fuldmagt.

Stk. 4 Bestyrelsen består af formand, næstformand, sekretær, kasserer og et menigt medlem.

Stk. 5 Dagsordenen skal indeholde min. følgende punkter:

 

1. Valg af 2 stemmetællere

2. Valg af dirigent samt referent

3. Formandens beretning

4. Aflæggelse af regnskab

5. Aktuelle samarbejdsaftaler

6. Behandling af indkomne forslag, som skal være modtaget af bestyrelsen senest 1 uge før generalforsamlingen

7. Godkendelse af budget

8. Valg af 2 eller 3 bestyrelsesmedlemmer (valgperiode 2 år) samt 2 suppleanter (valgperiode 1 år)

9. Valg af 1 revisor + 1 suppleant. Valgperioder 1 år

10. Eventuelt

11. Resultat af konstituering

Stk. 6 Dirigenten må ikke være bestyrelsesmedlem.

 

Stk. 7 Beslutninger træffes ved simpelt flertal.

 

Skriftlig afstemning kan begæres af 1 medlem.

Ved personvalg sker afstemning skriftligt, hvis der er flere forslag end nødvendigt.

 

Stk. 8 Bestyrelsen konstituerer sig selv.

§5 Ekstraordinær generalforsamling.

 

Stk. 1 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, hvis bestyrelsen eller 1/3 af medlemmerne skriftligt har krævet det.

 

Stk. 2 Afholdelsen skal ske senest 4 uger efter anmodningen, og skal varsles pr. brev med begrundelse for indkaldelsen senest 2 uger før afholdelsen.

 

§6 Foreningens daglige ledelse

Stk. 1 Den daglige ledelse er bestyrelsen.

Stk. 2 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 3 Bestyrelsen kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver.

Stk. 4 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når der er mindst 3 medlemmer, heraf formanden eller næstformanden, til stede. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Stk. 5 Indkaldelse til bestyrelsesmøder skal ske med mindst 2 ugers varsel og med vedlagt dagsorden.

 

Indkaldelse i løbet af 4 uger kan kræves af 2 bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 6 Ved formandens fravær indtræder næstformanden i stedet.

Stk. 7 I tilfælde af sygdom eller længere fravær skal en suppleant indtræde.

§7 Økonomi, regnskab og revision.

 

Stk. 1 Indtægter forventes især fra kommunal støtte og evt. fra fonde.

Stk. 2 Foreningens regnskab følger kalenderåret.

 

Stk. 3 Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen for budget og regnskab.

Stk. 4 Foreningens regnskab føres af kassereren.

Stk. 5 Regnskabet revideres af revisor, valgt på generalforsamlingen.

 

§8 Tegningsregler og hæftelse.

 

Stk. 1 Foreningens tegnes udadtil ved formandens underskrift.

Stk. 2 Ved optagelse af lån tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

Stk. 3 Ikke-bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for forpligtelser, der påhviler foreningen.

 

§9 Vedtægtsændringer

 

Stk. 1 Vedtægtsændringer kan kun ske med 2/3 flertal af de afgivne stemmer på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.

Stk. 2 Vedtægtsændringer træder i kraft med virkning fra generalforsamlingen, hvor de er vedtaget.

 

§10 Opløsning

Stk. 1 Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal af de afgivne stemmer på to hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.

Stk. 2 Indkaldelse skal ske med mindst 4 ugers varsel pr. brev og indeholde dagsorden.

 

Meddelelse skal gives til samarbejdspartnere.

 

Stk. 3 Ved opløsning tilfalder foreningens aktiver en forening eller institution i lokalområdet med lignende formål. Det sker efter nærmere bestemmelse af den opløsende generalforsamling.

 

Stk. 4 Bestyrelsen skal fungere til den økonomiske afvikling er tilendebragt.

 

§11. Datering

 

Stk. 1 Vedtægterne er godkendt på foreningens stiftende generalforsamling

 

Dato: 7. november 2001

 

Dirigentens underskrift: Formandens underskrift:

 

Lidt om historien og samarbejdet med kommunen

I 1994 blev der oprettet et flygtningecenter i Nr. Nissum og lige siden har der været borgere, som har gjort et frivilligt integrationsarbejde. Det frivillige arbejde blev formaliseret i foreningen, der fik navnet Integrationsforeningen. Da Lemvig Kommune overtog integrationsforpligtelsen i 1999 opstod der et tæt samarbejde mellem kommunen og Integrationsforeningen.

 

Integrationsforeningen har som formål at fremme den brede integration i lokalsamfundet af flygtninge/indvandrere og medvirke til dialog, forståelse og tolerance mellem flygtninge og den øvrige befolkning.

 

Foreningen har søgt §115 midler via kommunen.

 

Foreningen har i 2001 indgået en samarbejdsaftale med Dansk Flygtningehjælp, hvorved medlemmerne bl.a. bliver tilbudt relevante temadage og generel opdatering på flygtningeområdet.

 

I kontakten med de frivillige har flygtninge/indvandrere mulighed for at tale og forstå mere dansk og lære danske normer og traditioner at kende, så de bedre kan begå sig i det danske samfund. Lektiehjælp, arrangementer og besøg er blandt de opgaver Integrationsforeningen arbejder med

 

Integrationsforeningens medlemmer mødes en gang om måneden. Kommunens integrationsmedarbejder kan efter aftale deltage i møderne og fungerer som kontaktperson til kommunen. Integrationsmedarbejderen kan også henvende sig til Integrationsforeningen, hvis denne får kendskab til flygtninge/indvandrere, der gerne vil have kontakt med foreningen.

 

Integrationsforeningen har to medlemmer i Integrationsforum.