Samarbejdsaftale med Dansk Flygtningehjælp

Samarbejdsaftale mellem Integrationsforeningen Lemvig og Dansk Flygtningehjælp

Integrationsforeningen Lemvig varetager på grundlag af denne samarbejdsaftale frivilligarbejde for Dansk Flygtningehjælp i Lemvig Kommune.

Samarbejdsaftalen er en forudsætning for at kunne anvende Dansk Flygtningehjælps navn og logo.

 

Samarbejdsaftalen omfatter følgende områder:

 

1. Dansk Flygtningehjælps formål og grundlag

 

2. Formål med frivilligarbejdet

 

3. Retningslinier for frivilligarbejdet

 

4. Støtte fra Dansk Flygtningehjælp

 

5. Indflydelse på Dansk Flygtningehjælp

 

6. Øvrige forhold

 

1. Dansk Flygtningehjælps formål

 

Integrationsforeningen Lemvig arbejder i overensstemmelse med Dansk Flygtningehjælps formål:

 

Dansk Flygtningehjælp har til formål at sikre flygtninge beskyttelse mod forfølgelse og at fremme varige løsninger på flygtningeproblemer.

 

Det sker ud fra den grundholdning, at ethvert menneske har ret til at forme sit eget liv, at enhver person har ret til beskyttelse mod forfølgelse, og at enhver person, der har fået asyl i et land, har ret til at leve som og blive behandlet som en ligeværdig borger i dette land.

 

Dansk Flygtningehjælp arbejder således på grundlag af humanitære principper og menneskerettighederne.

 

I bilag 1 er dette nærmere beskrevet.

 

2. Formål med frivilligarbejdet

Integrationsforeningen Lemvig arbejder i overensstemmelse med Dansk Flygtningehjælps formål for frivilligarbejdet, som er at fremme flygtninges integration i lokalsamfundet og skabe dialog, forståelse og tolerance mellem flygtningene og den øvrige befolkning.

 

3. Retningslinier for frivilligarbejdet

 

I frivilligarbejdet overholdes følgende:

 

1. At samarbejde med flygtninge bygger på almindelig menneskeligt samvær, gensidig respekt, ligeværd og forståelse for andres situation.

 

2. At arbejdet foregår uafhængigt af partipolitiske, religiøse og lignende interesser.

 

3. At nye frivillige indføres i frivilligarbejdet og det grundlag, som det bygger på.

 

4. At arbejdet udføres ud fra demokratiske beslutninger

 

5. At oplysninger om personlige og private forhold behandles fortroligt.

 

6. At undgå økonomisk mellemværende med flygtninge.

 

7. At der arbejdes ud fra en forståelse af, hvornår frivilligt arbejde er gavnligt, og hvornår der bør henvises til professionel rådgivning

 

8. At kontakte Dansk Flygtningehjælps frivilligkonsulent i regionen , hvis der opstår problemer i forholdet til flygtninge, samarbejdsparter eller internt blandt de frivillige.

 

9. At man til pressen kun udtaler sig på vegne af det frivillige arbejde, som man står for, og ikke om Dansk Flygtningehjælps øvrige politik og arbejde.

 

10. At arbejdet overholder landets love.

 

4. Støtte fra Dansk Flygtningehjælp

Integrationsforeningen Lemvig har mulighed for at modtage støtte til:

 

1. Konsulentstøtte ved kontakt med myndigheder, institutioner og øvrige samarbejdsparter om samarbejde om frivilligt arbejde.

 

2. Konsulentstøtte ved rekruttering, information, indføring af frivillige, udvikling af frivilligarbejdet, samt opstart af nye aktiviteter.

 

3. Information, erfaringsudveksling og uddannelse om flygtningeforhold, flygtningebaggrunde og frivilligt arbejde med flygtninge.

 

4. Støtte- og inspirationsmaterialer til frivilligarbejdet samt adgang til Dansk Flygtningehjælps øvrige informationsmaterialer.

 

5. Vejledning og støttematerialer vedr. administration og økonomi samt hjælp til lokal fundraising.

 

6. Forsikring af de frivillige i de tidsrum, hvor der udføres frivilligt arbejde.

 

5. Indflydelse på Dansk Flygtningehjælp

 

 

Integrationsforeningen Lemvig får mulighed for indflydelse på Dansk Flygtningehjælp gennem:

 

1. Deltagelse i regionale frivilligmøder, hvor frivilligarbejdet i regionen drøftes med henblik på forbedringer og ønsker til udvikling af Dansk Flygtningehjælps frivilligarbejde i området.

 

2. Deltagelse i årligt landsmøde, hvor Dansk Flygtningehjælps samlede frivilligpolitik og -arbejde drøftes med henblik på forbedringer og ønsker til udvikling af Dansk Flygtningehjælps samlede frivilligpolitik og øvrige politikker.

 

3. Adgang til i øvrigt at deltage i den løbende diskussion om flygtningearbejdet i Dansk Flygtningehjælp.

 

6. Øvrige forhold

 

1. Inventar udlånes fra Dansk Flygtningehjælp, og skal tilbageleveres, hvis aktiviteten ophører:………………..(Aftales og etableres løbende efter behov og resurser)

 

2. Der føres regnskab over indtægter og udgifter. Den regionale frivilligkonsulent holdes orienteret om udviklingen i økonomien, og revideret årsregnskab afleveres til den regionale frivilligkonsulent.

 

3. Der føres et register over de frivillige. Registeret er en hjælp til udførelse af aktiviteterne. Derudover skal registeret opdatere Flygtningehjælpens frivilligregister som en forudsætning for de frivilliges forsikring, mens de udfører frivilligt arbejde.

 

4. Alle frivillige i foreningen er gjort bekendt med foreningsvedtægter og denne samarbejdsaftale og har underskrevet en aftale om frivilligt arbejde med foreningen.

 

Integrationsforeningen Lemvigs kontaktperson i Dansk Flygtningehjælp er: Frivilligkonsulent

Hans Bo Pedersen, Jernbanegade 24 3. sal, 6000 Kolding.

 

Integrationsforeningen Lemvigs kontaktperson til Dansk Flygtningehjælp er:

……………………………………………………………….

 

 

Aftalen er gældende fra: 1/10/2001 og til og med 31/12/2002, men kan opsiges med 1 måneds varsel af begge parter

 

Dato: Sted: ­­­­­­

 

 

 

 

____________________________ ___________________________ Hans Bo Pedersen

 

Formand Integrationsforeningen Lemvig Frivilligkonsulent

 

Dansk Flygtningehjælp

 

 

Bilag 1 til

 

Samarbejdsaftale mellem Integrationsforeningen Lemvig og Dansk Flygtningehjælp

 

 

DANSK FLYGTNINGEHJÆLPS FORMÅL

 

 

Dansk Flygtningehjælp er en privat uafhængig organisation, som på grundlag af humanitære principper og menneskerettighederne har til formål at sikre flygtninge beskyttelse mod forfølgelse og at fremme varige løsninger på flygtningeproblemer.

 

 

Dansk Flygtningehjælp er et samarbejde, der omfatter ADRA Danmark, Amnesty International, Arbejderbevægelsens Internationale Forum, ASF-Dansk Folkehjælp, CARE Danmark, Caritas Danmark, Dansk Arbejdsgiverforening, Dansk Ungdoms Fællesråd, Danske Kvinders Nationalråd, Det Mosaiske Troessamfund, FN-Forbundet, Folkekirkens Nødhjælp, HK, Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund i Danmark, Ibis, IND-sam, De Etniske Mindretals Sammenslutning, Landsforeningen for Bøsser og Lesbiske, LO, Landsorganisationen i Danmark, Mellemfolkeligt Samvirke, Red Barnet, SID, Specialarbejderforbundet i Danmark, Ungdomsringen og UNICEF Danmark.

 

 

Dansk Flygtningehjælps hovedopgaver er:

 

 

- at rådgive asylsøgere og fremme en humanitær udvikling af retsregler og retspraksis

 

 

- at bistå flygtninge, frivillige organisationer og offentlige myndigheder ved flygtninges integration og repatriering

 

 

- at fremskaffe midler til bistand i flygtningesituationer samt formidle samarbejde om og forestå internationalt hjælpearbejde for flygtninge og fordrevne

 

 

- at forestå dokumentations-, oplysnings- og informationsvirksomhed vedrørende flygtningeproblemer og indsatser til løsning af disse

 

 

- at repræsentere medlemsorganisationerne i flygtningespørgsmål af fælles interesse.

 

 

Dansk Flygtningehjælp har den grundholdning, at ethvert menneske har ret til at forme sit eget liv, at enhver person har ret til beskyttelse mod forfølgelse, og at enhver person, der har fået asyl i et land, har ret til at leve som og blive behandlet som en ligeværdig borger i dette land.

 

 

Ud fra disse grundsynspunkter arbejder Dansk Flygtningehjælp overordnet for:

 

 

- at fremme præventive indsatser, der kan hindre flygtningekatastrofer i at opstå

 

 

- at fremme respekt for og udbredelse af internationale retsregler og standarder for asylsøgere, flygtninge og internt fordrevne

 

 

- at fremme regionale løsninger på flygtningeproblemer for at gøre flugten fra oprindelseslandet kortest muligt

 

 

- at asylsøgere sikres en retfærdig og effektiv asylprocedure, således at de, der har behov for det, kan opnå beskyttelse mod forfølgelse

 

 

- at flygtninge, der får permanent ophold her i Danmark, sikres lige rettigheder med landets øvrige borgere og gives tilbud, der kan fremme mulighederne for at klare sig på lige fod med andre borgere

 

 

- at fremme dialog og forståelse mellem flygtninge og de øvrige borgere i Danmark

 

 

- at medvirke til flygtninges frivillige hjemvenden, hvis situation i hjemlandet giver mulighed for tilbagevenden i sikkerhed og værdighed

 

 

- at fremme indsatser, der kan medvirke til at afslutte flygtningesituationer og fremme genopbygning af samfundets fysiske og civile strukturer på en måde, der bidrager til varige løsninger på flygtningeproblemerne.

 

 

I indsatsen på disse områder vil Dansk Flygtningehjælp i samarbejde med sine medlemsorganisationer arbejde for at engagere den danske offentlighed i flygtningearbejdet og sikre sammenhæng mellem løsningen af nationale og internationale opgaver.

 

Integrationsforeningen Lemvig varetager på grundlag af denne samarbejdsaftale frivilligarbejde for Dansk Flygtningehjælp i Lemvig Kommune.

Samarbejdsaftalen er en forudsætning for at kunne anvende Dansk Flygtningehjælps navn og logo.

 

 

Samarbejdsaftalen omfatter følgende områder:

 

1. Dansk Flygtningehjælps formål og grundlag

 

2. Formål med frivilligarbejdet

 

3. Retningslinier for frivilligarbejdet

 

4. Støtte fra Dansk Flygtningehjælp

 

5. Indflydelse på Dansk Flygtningehjælp

 

6. Øvrige forhold

 

 

1. Dansk Flygtningehjælps formål

 

 

 

Integrationsforeningen Lemvig arbejder i overensstemmelse med Dansk Flygtningehjælps formål:

 

 

Dansk Flygtningehjælp har til formål at sikre flygtninge beskyttelse mod forfølgelse og at fremme varige løsninger på flygtningeproblemer.

 

 

Det sker ud fra den grundholdning, at ethvert menneske har ret til at forme sit eget liv, at enhver person har ret til beskyttelse mod forfølgelse, og at enhver person, der har fået asyl i et land, har ret til at leve som og blive behandlet som en ligeværdig borger i dette land.

 

 

Dansk Flygtningehjælp arbejder således på grundlag af humanitære principper og menneskerettighederne.

 

I bilag 1 er dette nærmere beskrevet.

 

 

2. Formål med frivilligarbejdet

 

 

 

Integrationsforeningen Lemvig arbejder i overensstemmelse med Dansk Flygtningehjælps formål for frivilligarbejdet, som er at fremme flygtninges integration i lokalsamfundet og skabe dialog, forståelse og tolerance mellem flygtningene og den øvrige befolkning.

 

 

3. Retningslinier for frivilligarbejdet

 

 

I frivilligarbejdet overholdes følgende:

 

 

1. At samarbejde med flygtninge bygger på almindelig menneskeligt samvær, gensidig respekt, ligeværd og forståelse for andres situation.

 

2. At arbejdet foregår uafhængigt af partipolitiske, religiøse og lignende interesser.

 

3. At nye frivillige indføres i frivilligarbejdet og det grundlag, som det bygger på.

 

4. At arbejdet udføres ud fra demokratiske beslutninger

 

5. At oplysninger om personlige og private forhold behandles fortroligt.

 

6. At undgå økonomisk mellemværende med flygtninge.

 

7. At der arbejdes ud fra en forståelse af, hvornår frivilligt arbejde er gavnligt, og hvornår der bør henvises til professionel rådgivning

 

8. At kontakte Dansk Flygtningehjælps frivilligkonsulent i regionen , hvis der opstår problemer i forholdet til flygtninge, samarbejdsparter eller internt blandt de frivillige.

 

9. At man til pressen kun udtaler sig på vegne af det frivillige arbejde, som man står for, og ikke om Dansk Flygtningehjælps øvrige politik og arbejde.

 

10. At arbejdet overholder landets love.

 

 

4. Støtte fra Dansk Flygtningehjælp

 

 

 

Integrationsforeningen Lemvig har mulighed for at modtage støtte til:

 

 

1. Konsulentstøtte ved kontakt med myndigheder, institutioner og øvrige samarbejdsparter om samarbejde om frivilligt arbejde.

 

2. Konsulentstøtte ved rekruttering, information, indføring af frivillige, udvikling af frivilligarbejdet, samt opstart af nye aktiviteter.

 

3. Information, erfaringsudveksling og uddannelse om flygtningeforhold, flygtningebaggrunde og frivilligt arbejde med flygtninge.

 

4. Støtte- og inspirationsmaterialer til frivilligarbejdet samt adgang til Dansk Flygtningehjælps øvrige informationsmaterialer.

 

5. Vejledning og støttematerialer vedr. administration og økonomi samt hjælp til lokal fundraising.

 

6. Forsikring af de frivillige i de tidsrum, hvor der udføres frivilligt arbejde.

 

 

5. Indflydelse på Dansk Flygtningehjælp

 

 

Integrationsforeningen Lemvig får mulighed for indflydelse på Dansk Flygtningehjælp gennem:

 

 

1. Deltagelse i regionale frivilligmøder, hvor frivilligarbejdet i regionen drøftes med henblik på forbedringer og ønsker til udvikling af Dansk Flygtningehjælps frivilligarbejde i området.

 

2. Deltagelse i årligt landsmøde, hvor Dansk Flygtningehjælps samlede frivilligpolitik og -arbejde drøftes med henblik på forbedringer og ønsker til udvikling af Dansk Flygtningehjælps samlede frivilligpolitik og øvrige politikker.

 

3. Adgang til i øvrigt at deltage i den løbende diskussion om flygtningearbejdet i Dansk Flygtningehjælp.

 

 

6. Øvrige forhold

 

 

1. Inventar udlånes fra Dansk Flygtningehjælp, og skal tilbageleveres, hvis aktiviteten ophører:………………..(Aftales og etableres løbende efter behov og resurser)

 

2. Der føres regnskab over indtægter og udgifter. Den regionale frivilligkonsulent holdes orienteret om udviklingen i økonomien, og revideret årsregnskab afleveres til den regionale frivilligkonsulent.

 

3. Der føres et register over de frivillige. Registeret er en hjælp til udførelse af aktiviteterne. Derudover skal registeret opdatere Flygtningehjælpens frivilligregister som en forudsætning for de frivilliges forsikring, mens de udfører frivilligt arbejde.

 

4. Alle frivillige i foreningen er gjort bekendt med foreningsvedtægter og denne samarbejdsaftale og har underskrevet en aftale om frivilligt arbejde med foreningen.

 

 

 

Integrationsforeningen Lemvigs kontaktperson i Dansk Flygtningehjælp er: Frivilligkonsulent

Hans Bo Pedersen, Jernbanegade 24 3. sal, 6000 Kolding.

 

 

Integrationsforeningen Lemvigs kontaktperson til Dansk Flygtningehjælp er:

???

……………………………………………………………….

 

 

Aftalen er gældende fra: 1/10/2001 og til og med 31/12/2002, men kan opsiges med 1 måneds varsel af begge parter.

 

 

Dato: Sted: ­­­­­­

 

 

 

 

____________________________ ___________________________ Hans Bo Pedersen

 

Formand Integrationsforeningen Lemvig Frivilligkonsulent

 

Dansk Flygtningehjælp

 

 

 

 

 

Bilag 1 til

 

Samarbejdsaftale mellem Integrationsforeningen Lemvig og Dansk Flygtningehjælp

 

 

 

DANSK FLYGTNINGEHJÆLPS FORMÅL

 

 

Dansk Flygtningehjælp er en privat uafhængig organisation, som på grundlag af humanitære principper og menneskerettighederne har til formål at sikre flygtninge beskyttelse mod forfølgelse og at fremme varige løsninger på flygtningeproblemer.

 

 

Dansk Flygtningehjælp er et samarbejde, der omfatter ADRA Danmark, Amnesty International, Arbejderbevægelsens Internationale Forum, ASF-Dansk Folkehjælp, CARE Danmark, Caritas Danmark, Dansk Arbejdsgiverforening, Dansk Ungdoms Fællesråd, Danske Kvinders Nationalråd, Det Mosaiske Troessamfund, FN-Forbundet, Folkekirkens Nødhjælp, HK, Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund i Danmark, Ibis, IND-sam, De Etniske Mindretals Sammenslutning, Landsforeningen for Bøsser og Lesbiske, LO, Landsorganisationen i Danmark, Mellemfolkeligt Samvirke, Red Barnet, SID, Specialarbejderforbundet i Danmark, Ungdomsringen og UNICEF Danmark.

 

 

Dansk Flygtningehjælps hovedopgaver er:

 

 

- at rådgive asylsøgere og fremme en humanitær udvikling af retsregler og retspraksis

 

 

- at bistå flygtninge, frivillige organisationer og offentlige myndigheder ved flygtninges integration og repatriering

 

 

- at fremskaffe midler til bistand i flygtningesituationer samt formidle samarbejde om og forestå internationalt hjælpearbejde for flygtninge og fordrevne

 

 

- at forestå dokumentations-, oplysnings- og informationsvirksomhed vedrørende flygtningeproblemer og indsatser til løsning af disse

 

 

- at repræsentere medlemsorganisationerne i flygtningespørgsmål af fælles interesse.

 

 

Dansk Flygtningehjælp har den grundholdning, at ethvert menneske har ret til at forme sit eget liv, at enhver person har ret til beskyttelse mod forfølgelse, og at enhver person, der har fået asyl i et land, har ret til at leve som og blive behandlet som en ligeværdig borger i dette land.

 

 

Ud fra disse grundsynspunkter arbejder Dansk Flygtningehjælp overordnet for:

 

 

- at fremme præventive indsatser, der kan hindre flygtningekatastrofer i at opstå

 

 

- at fremme respekt for og udbredelse af internationale retsregler og standarder for asylsøgere, flygtninge og internt fordrevne

 

 

- at fremme regionale løsninger på flygtningeproblemer for at gøre flugten fra oprindelseslandet kortest muligt

 

 

- at asylsøgere sikres en retfærdig og effektiv asylprocedure, således at de, der har behov for det, kan opnå beskyttelse mod forfølgelse

 

 

- at flygtninge, der får permanent ophold her i Danmark, sikres lige rettigheder med landets øvrige borgere og gives tilbud, der kan fremme mulighederne for at klare sig på lige fod med andre borgere

 

 

- at fremme dialog og forståelse mellem flygtninge og de øvrige borgere i Danmark

 

 

- at medvirke til flygtninges frivillige hjemvenden, hvis situation i hjemlandet giver mulighed for tilbagevenden i sikkerhed og værdighed

 

 

- at fremme indsatser, der kan medvirke til at afslutte flygtningesituationer og fremme genopbygning af samfundets fysiske og civile strukturer på en måde, der bidrager til varige løsninger på flygtningeproblemerne.

 

 

I indsatsen på disse områder vil Dansk Flygtningehjælp i samarbejde med sine medlemsorganisationer arbejde for at engagere den danske offentlighed i flygtningearbejdet og sikre sammenhæng mellem løsningen af nationale og internationale opgaver.

 

Integrationsforeningen Lemvig varetager på grundlag af denne samarbejdsaftale frivilligarbejde for Dansk Flygtningehjælp i Lemvig Kommune.

Samarbejdsaftalen er en forudsætning for at kunne anvende Dansk Flygtningehjælps navn og logo.

 

 

Samarbejdsaftalen omfatter følgende områder:

 

1. Dansk Flygtningehjælps formål og grundlag

 

2. Formål med frivilligarbejdet

 

3. Retningslinier for frivilligarbejdet

 

4. Støtte fra Dansk Flygtningehjælp

 

5. Indflydelse på Dansk Flygtningehjælp

 

6. Øvrige forhold

 

 

1. Dansk Flygtningehjælps formål

 

 

 

Integrationsforeningen Lemvig arbejder i overensstemmelse med Dansk Flygtningehjælps formål:

 

 

Dansk Flygtningehjælp har til formål at sikre flygtninge beskyttelse mod forfølgelse og at fremme varige løsninger på flygtningeproblemer.

 

 

Det sker ud fra den grundholdning, at ethvert menneske har ret til at forme sit eget liv, at enhver person har ret til beskyttelse mod forfølgelse, og at enhver person, der har fået asyl i et land, har ret til at leve som og blive behandlet som en ligeværdig borger i dette land.

 

 

Dansk Flygtningehjælp arbejder således på grundlag af humanitære principper og menneskerettighederne.

 

I bilag 1 er dette nærmere beskrevet.

 

 

2. Formål med frivilligarbejdet

 

 

 

Integrationsforeningen Lemvig arbejder i overensstemmelse med Dansk Flygtningehjælps formål for frivilligarbejdet, som er at fremme flygtninges integration i lokalsamfundet og skabe dialog, forståelse og tolerance mellem flygtningene og den øvrige befolkning.

 

 

3. Retningslinier for frivilligarbejdet

 

 

I frivilligarbejdet overholdes følgende:

 

 

1. At samarbejde med flygtninge bygger på almindelig menneskeligt samvær, gensidig respekt, ligeværd og forståelse for andres situation.

 

2. At arbejdet foregår uafhængigt af partipolitiske, religiøse og lignende interesser.

 

3. At nye frivillige indføres i frivilligarbejdet og det grundlag, som det bygger på.

 

4. At arbejdet udføres ud fra demokratiske beslutninger

 

5. At oplysninger om personlige og private forhold behandles fortroligt.

 

6. At undgå økonomisk mellemværende med flygtninge.

 

7. At der arbejdes ud fra en forståelse af, hvornår frivilligt arbejde er gavnligt, og hvornår der bør henvises til professionel rådgivning

 

8. At kontakte Dansk Flygtningehjælps frivilligkonsulent i regionen , hvis der opstår problemer i forholdet til flygtninge, samarbejdsparter eller internt blandt de frivillige.

 

9. At man til pressen kun udtaler sig på vegne af det frivillige arbejde, som man står for, og ikke om Dansk Flygtningehjælps øvrige politik og arbejde.

 

10. At arbejdet overholder landets love.

 

 

4. Støtte fra Dansk Flygtningehjælp

 

 

 

Integrationsforeningen Lemvig har mulighed for at modtage støtte til:

 

 

1. Konsulentstøtte ved kontakt med myndigheder, institutioner og øvrige samarbejdsparter om samarbejde om frivilligt arbejde.

 

2. Konsulentstøtte ved rekruttering, information, indføring af frivillige, udvikling af frivilligarbejdet, samt opstart af nye aktiviteter.

 

3. Information, erfaringsudveksling og uddannelse om flygtningeforhold, flygtningebaggrunde og frivilligt arbejde med flygtninge.

 

4. Støtte- og inspirationsmaterialer til frivilligarbejdet samt adgang til Dansk Flygtningehjælps øvrige informationsmaterialer.

 

5. Vejledning og støttematerialer vedr. administration og økonomi samt hjælp til lokal fundraising.

 

6. Forsikring af de frivillige i de tidsrum, hvor der udføres frivilligt arbejde.

 

 

5. Indflydelse på Dansk Flygtningehjælp

 

 

Integrationsforeningen Lemvig får mulighed for indflydelse på Dansk Flygtningehjælp gennem:

 

 

1. Deltagelse i regionale frivilligmøder, hvor frivilligarbejdet i regionen drøftes med henblik på forbedringer og ønsker til udvikling af Dansk Flygtningehjælps frivilligarbejde i området.

 

2. Deltagelse i årligt landsmøde, hvor Dansk Flygtningehjælps samlede frivilligpolitik og -arbejde drøftes med henblik på forbedringer og ønsker til udvikling af Dansk Flygtningehjælps samlede frivilligpolitik og øvrige politikker.

 

3. Adgang til i øvrigt at deltage i den løbende diskussion om flygtningearbejdet i Dansk Flygtningehjælp.

 

 

6. Øvrige forhold

 

 

1. Inventar udlånes fra Dansk Flygtningehjælp, og skal tilbageleveres, hvis aktiviteten ophører:………………..(Aftales og etableres løbende efter behov og resurser)

 

2. Der føres regnskab over indtægter og udgifter. Den regionale frivilligkonsulent holdes orienteret om udviklingen i økonomien, og revideret årsregnskab afleveres til den regionale frivilligkonsulent.

 

3. Der føres et register over de frivillige. Registeret er en hjælp til udførelse af aktiviteterne. Derudover skal registeret opdatere Flygtningehjælpens frivilligregister som en forudsætning for de frivilliges forsikring, mens de udfører frivilligt arbejde.

 

4. Alle frivillige i foreningen er gjort bekendt med foreningsvedtægter og denne samarbejdsaftale og har underskrevet en aftale om frivilligt arbejde med foreningen.

 

 

 

Integrationsforeningen Lemvigs kontaktperson i Dansk Flygtningehjælp er: Frivilligkonsulent

Hans Bo Pedersen, Jernbanegade 24 3. sal, 6000 Kolding.

 

 

Integrationsforeningen Lemvigs kontaktperson til Dansk Flygtningehjælp er:

???

……………………………………………………………….

 

 

Aftalen er gældende fra: 1/10/2001 og til og med 31/12/2002, men kan opsiges med 1 måneds varsel af begge parter.

 

 

Dato: Sted: ­­­­­­

 

 

 

 

____________________________ ___________________________ Hans Bo Pedersen

 

Formand Integrationsforeningen Lemvig Frivilligkonsulent

 

Dansk Flygtningehjælp

 

 

 

 

 

Bilag 1 til

 

Samarbejdsaftale mellem Integrationsforeningen Lemvig og Dansk Flygtningehjælp

 

 

 

DANSK FLYGTNINGEHJÆLPS FORMÅL

 

 

Dansk Flygtningehjælp er en privat uafhængig organisation, som på grundlag af humanitære principper og menneskerettighederne har til formål at sikre flygtninge beskyttelse mod forfølgelse og at fremme varige løsninger på flygtningeproblemer.

 

 

Dansk Flygtningehjælp er et samarbejde, der omfatter ADRA Danmark, Amnesty International, Arbejderbevægelsens Internationale Forum, ASF-Dansk Folkehjælp, CARE Danmark, Caritas Danmark, Dansk Arbejdsgiverforening, Dansk Ungdoms Fællesråd, Danske Kvinders Nationalråd, Det Mosaiske Troessamfund, FN-Forbundet, Folkekirkens Nødhjælp, HK, Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund i Danmark, Ibis, IND-sam, De Etniske Mindretals Sammenslutning, Landsforeningen for Bøsser og Lesbiske, LO, Landsorganisationen i Danmark, Mellemfolkeligt Samvirke, Red Barnet, SID, Specialarbejderforbundet i Danmark, Ungdomsringen og UNICEF Danmark.

 

 

Dansk Flygtningehjælps hovedopgaver er:

 

 

- at rådgive asylsøgere og fremme en humanitær udvikling af retsregler og retspraksis

 

 

- at bistå flygtninge, frivillige organisationer og offentlige myndigheder ved flygtninges integration og repatriering

 

 

- at fremskaffe midler til bistand i flygtningesituationer samt formidle samarbejde om og forestå internationalt hjælpearbejde for flygtninge og fordrevne

 

 

- at forestå dokumentations-, oplysnings- og informationsvirksomhed vedrørende flygtningeproblemer og indsatser til løsning af disse

 

 

- at repræsentere medlemsorganisationerne i flygtningespørgsmål af fælles interesse.

 

 

Dansk Flygtningehjælp har den grundholdning, at ethvert menneske har ret til at forme sit eget liv, at enhver person har ret til beskyttelse mod forfølgelse, og at enhver person, der har fået asyl i et land, har ret til at leve som og blive behandlet som en ligeværdig borger i dette land.

 

 

Ud fra disse grundsynspunkter arbejder Dansk Flygtningehjælp overordnet for:

 

 

- at fremme præventive indsatser, der kan hindre flygtningekatastrofer i at opstå

 

 

- at fremme respekt for og udbredelse af internationale retsregler og standarder for asylsøgere, flygtninge og internt fordrevne

 

 

- at fremme regionale løsninger på flygtningeproblemer for at gøre flugten fra oprindelseslandet kortest muligt

 

 

- at asylsøgere sikres en retfærdig og effektiv asylprocedure, således at de, der har behov for det, kan opnå beskyttelse mod forfølgelse

 

 

- at flygtninge, der får permanent ophold her i Danmark, sikres lige rettigheder med landets øvrige borgere og gives tilbud, der kan fremme mulighederne for at klare sig på lige fod med andre borgere

 

 

- at fremme dialog og forståelse mellem flygtninge og de øvrige borgere i Danmark

 

 

- at medvirke til flygtninges frivillige hjemvenden, hvis situation i hjemlandet giver mulighed for tilbagevenden i sikkerhed og værdighed

 

 

- at fremme indsatser, der kan medvirke til at afslutte flygtningesituationer og fremme genopbygning af samfundets fysiske og civile strukturer på en måde, der bidrager til varige løsninger på flygtningeproblemerne.

 

 

I indsatsen på disse områder vil Dansk Flygtningehjælp i samarbejde med sine medlemsorganisationer arbejde for at engagere den danske offentlighed i flygtningearbejdet og sikre sammenhæng mellem løsningen af nationale og internationale opgaver.

 

Integrationsforeningen Lemvig varetager på grundlag af denne samarbejdsaftale frivilligarbejde for Dansk Flygtningehjælp i Lemvig Kommune.

Samarbejdsaftalen er en forudsætning for at kunne anvende Dansk Flygtningehjælps navn og logo.

 

 

Samarbejdsaftalen omfatter følgende områder:

 

1. Dansk Flygtningehjælps formål og grundlag

 

2. Formål med frivilligarbejdet

 

3. Retningslinier for frivilligarbejdet

 

4. Støtte fra Dansk Flygtningehjælp

 

5. Indflydelse på Dansk Flygtningehjælp

 

6. Øvrige forhold

 

 

1. Dansk Flygtningehjælps formål

 

 

 

Integrationsforeningen Lemvig arbejder i overensstemmelse med Dansk Flygtningehjælps formål:

 

 

Dansk Flygtningehjælp har til formål at sikre flygtninge beskyttelse mod forfølgelse og at fremme varige løsninger på flygtningeproblemer.

 

 

Det sker ud fra den grundholdning, at ethvert menneske har ret til at forme sit eget liv, at enhver person har ret til beskyttelse mod forfølgelse, og at enhver person, der har fået asyl i et land, har ret til at leve som og blive behandlet som en ligeværdig borger i dette land.

 

 

Dansk Flygtningehjælp arbejder således på grundlag af humanitære principper og menneskerettighederne.

 

I bilag 1 er dette nærmere beskrevet.

 

 

2. Formål med frivilligarbejdet

 

 

 

Integrationsforeningen Lemvig arbejder i overensstemmelse med Dansk Flygtningehjælps formål for frivilligarbejdet, som er at fremme flygtninges integration i lokalsamfundet og skabe dialog, forståelse og tolerance mellem flygtningene og den øvrige befolkning.

 

 

3. Retningslinier for frivilligarbejdet

 

 

I frivilligarbejdet overholdes følgende:

 

 

1. At samarbejde med flygtninge bygger på almindelig menneskeligt samvær, gensidig respekt, ligeværd og forståelse for andres situation.

 

2. At arbejdet foregår uafhængigt af partipolitiske, religiøse og lignende interesser.

 

3. At nye frivillige indføres i frivilligarbejdet og det grundlag, som det bygger på.

 

4. At arbejdet udføres ud fra demokratiske beslutninger

 

5. At oplysninger om personlige og private forhold behandles fortroligt.

 

6. At undgå økonomisk mellemværende med flygtninge.

 

7. At der arbejdes ud fra en forståelse af, hvornår frivilligt arbejde er gavnligt, og hvornår der bør henvises til professionel rådgivning

 

8. At kontakte Dansk Flygtningehjælps frivilligkonsulent i regionen , hvis der opstår problemer i forholdet til flygtninge, samarbejdsparter eller internt blandt de frivillige.

 

9. At man til pressen kun udtaler sig på vegne af det frivillige arbejde, som man står for, og ikke om Dansk Flygtningehjælps øvrige politik og arbejde.

 

10. At arbejdet overholder landets love.

 

 

4. Støtte fra Dansk Flygtningehjælp

 

 

 

Integrationsforeningen Lemvig har mulighed for at modtage støtte til:

 

 

1. Konsulentstøtte ved kontakt med myndigheder, institutioner og øvrige samarbejdsparter om samarbejde om frivilligt arbejde.

 

2. Konsulentstøtte ved rekruttering, information, indføring af frivillige, udvikling af frivilligarbejdet, samt opstart af nye aktiviteter.

 

3. Information, erfaringsudveksling og uddannelse om flygtningeforhold, flygtningebaggrunde og frivilligt arbejde med flygtninge.

 

4. Støtte- og inspirationsmaterialer til frivilligarbejdet samt adgang til Dansk Flygtningehjælps øvrige informationsmaterialer.

 

5. Vejledning og støttematerialer vedr. administration og økonomi samt hjælp til lokal fundraising.

 

6. Forsikring af de frivillige i de tidsrum, hvor der udføres frivilligt arbejde.

 

 

5. Indflydelse på Dansk Flygtningehjælp

 

 

Integrationsforeningen Lemvig får mulighed for indflydelse på Dansk Flygtningehjælp gennem:

 

 

1. Deltagelse i regionale frivilligmøder, hvor frivilligarbejdet i regionen drøftes med henblik på forbedringer og ønsker til udvikling af Dansk Flygtningehjælps frivilligarbejde i området.

 

2. Deltagelse i årligt landsmøde, hvor Dansk Flygtningehjælps samlede frivilligpolitik og -arbejde drøftes med henblik på forbedringer og ønsker til udvikling af Dansk Flygtningehjælps samlede frivilligpolitik og øvrige politikker.

 

3. Adgang til i øvrigt at deltage i den løbende diskussion om flygtningearbejdet i Dansk Flygtningehjælp.

 

 

6. Øvrige forhold

 

 

1. Inventar udlånes fra Dansk Flygtningehjælp, og skal tilbageleveres, hvis aktiviteten ophører:………………..(Aftales og etableres løbende efter behov og resurser)

 

2. Der føres regnskab over indtægter og udgifter. Den regionale frivilligkonsulent holdes orienteret om udviklingen i økonomien, og revideret årsregnskab afleveres til den regionale frivilligkonsulent.

 

3. Der føres et register over de frivillige. Registeret er en hjælp til udførelse af aktiviteterne. Derudover skal registeret opdatere Flygtningehjælpens frivilligregister som en forudsætning for de frivilliges forsikring, mens de udfører frivilligt arbejde.

 

4. Alle frivillige i foreningen er gjort bekendt med foreningsvedtægter og denne samarbejdsaftale og har underskrevet en aftale om frivilligt arbejde med foreningen.

 

 

 

Integrationsforeningen Lemvigs kontaktperson i Dansk Flygtningehjælp er: Frivilligkonsulent

Hans Bo Pedersen, Jernbanegade 24 3. sal, 6000 Kolding.

 

 

Integrationsforeningen Lemvigs kontaktperson til Dansk Flygtningehjælp er:

???

……………………………………………………………….

 

 

Aftalen er gældende fra: 1/10/2001 og til og med 31/12/2002, men kan opsiges med 1 måneds varsel af begge parter.

 

 

Dato: Sted: ­­­­­­

 

 

 

 

____________________________ ___________________________ Hans Bo Pedersen

 

Formand Integrationsforeningen Lemvig Frivilligkonsulent

 

Dansk Flygtningehjælp

 

 

 

 

 

Bilag 1 til

 

Samarbejdsaftale mellem Integrationsforeningen Lemvig og Dansk Flygtningehjælp

 

 

 

DANSK FLYGTNINGEHJÆLPS FORMÅL

 

 

Dansk Flygtningehjælp er en privat uafhængig organisation, som på grundlag af humanitære principper og menneskerettighederne har til formål at sikre flygtninge beskyttelse mod forfølgelse og at fremme varige løsninger på flygtningeproblemer.

 

 

Dansk Flygtningehjælp er et samarbejde, der omfatter ADRA Danmark, Amnesty International, Arbejderbevægelsens Internationale Forum, ASF-Dansk Folkehjælp, CARE Danmark, Caritas Danmark, Dansk Arbejdsgiverforening, Dansk Ungdoms Fællesråd, Danske Kvinders Nationalråd, Det Mosaiske Troessamfund, FN-Forbundet, Folkekirkens Nødhjælp, HK, Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund i Danmark, Ibis, IND-sam, De Etniske Mindretals Sammenslutning, Landsforeningen for Bøsser og Lesbiske, LO, Landsorganisationen i Danmark, Mellemfolkeligt Samvirke, Red Barnet, SID, Specialarbejderforbundet i Danmark, Ungdomsringen og UNICEF Danmark.

 

 

Dansk Flygtningehjælps hovedopgaver er:

 

 

- at rådgive asylsøgere og fremme en humanitær udvikling af retsregler og retspraksis

 

 

- at bistå flygtninge, frivillige organisationer og offentlige myndigheder ved flygtninges integration og repatriering

 

 

- at fremskaffe midler til bistand i flygtningesituationer samt formidle samarbejde om og forestå internationalt hjælpearbejde for flygtninge og fordrevne

 

 

- at forestå dokumentations-, oplysnings- og informationsvirksomhed vedrørende flygtningeproblemer og indsatser til løsning af disse

 

 

- at repræsentere medlemsorganisationerne i flygtningespørgsmål af fælles interesse.

 

 

Dansk Flygtningehjælp har den grundholdning, at ethvert menneske har ret til at forme sit eget liv, at enhver person har ret til beskyttelse mod forfølgelse, og at enhver person, der har fået asyl i et land, har ret til at leve som og blive behandlet som en ligeværdig borger i dette land.

 

 

Ud fra disse grundsynspunkter arbejder Dansk Flygtningehjælp overordnet for:

 

 

- at fremme præventive indsatser, der kan hindre flygtningekatastrofer i at opstå

 

 

- at fremme respekt for og udbredelse af internationale retsregler og standarder for asylsøgere, flygtninge og internt fordrevne

 

 

- at fremme regionale løsninger på flygtningeproblemer for at gøre flugten fra oprindelseslandet kortest muligt

 

 

- at asylsøgere sikres en retfærdig og effektiv asylprocedure, således at de, der har behov for det, kan opnå beskyttelse mod forfølgelse

 

 

- at flygtninge, der får permanent ophold her i Danmark, sikres lige rettigheder med landets øvrige borgere og gives tilbud, der kan fremme mulighederne for at klare sig på lige fod med andre borgere

 

 

- at fremme dialog og forståelse mellem flygtninge og de øvrige borgere i Danmark

 

 

- at medvirke til flygtninges frivillige hjemvenden, hvis situation i hjemlandet giver mulighed for tilbagevenden i sikkerhed og værdighed

 

 

- at fremme indsatser, der kan medvirke til at afslutte flygtningesituationer og fremme genopbygning af samfundets fysiske og civile strukturer på en måde, der bidrager til varige løsninger på flygtningeproblemerne.

 

 

I indsatsen på disse områder vil Dansk Flygtningehjælp i samarbejde med sine medlemsorganisationer arbejde for at engagere den danske offentlighed i flygtningearbejdet og sikre sammenhæng mellem løsningen af nationale og internationale opgaver.